Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

A posteriori (lat.)

A posteriori [lat.]: induktívny; opierajúci sa o dôkaz. Tvrdenie a posteriori je predkladané ako záver podopretý skúsenosťou. Takéto tvrdenia sú často zmieňované v prácach predstaviteľov historickej ekonómie. Tvrdenia a posteriori sa nezriedka používajú na zdôvodnenie predpokladov a priori.

*****

A Posteriori [Lat.]: inductive; based on evidence. An a posteriori statement is presented as a conclusion based on experience. Such statements are frequently mentioned in works by representatives of historical economics. Statements a posteriori are often used to substantiate assumptions a priori.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y Z