Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Abdukcia – Abduction (angl.)

Abdukcia (Abduction) je metóda logického zdôvodnenia. Hypotéza je vytvorená na základe dostupných poznatkov, faktov alebo teórií. Nejde o induktívne alebo deduktívne zdôvodnenie. Prvýkrát abdukciu približne v roku 1865 definoval Charles Sanders Peirce (1839-1914).

*****

Abduction: a method of logical reasoning. Hypothesis is created on the basis of available knowledge, facts or theories. It is neither deductive nor inductive reasoning. It was first defined ca. 1865 by Charles Sanders Peirce (1839–1914).

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y Z