Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Absolútna výhoda – Absolute advantage (angl.)

Absolútna výhoda (Absolute advantage): nižšie náklady vstupov do výroby (surovín, práce a kapitálu) akejkoľvek zložky produkcie ekonomického subjektu oproti iným producentom rovnakého produktu. Princíp absolútnych výhod zaviedol do ekonomickej teórie Adam Smith (1723-1790).

Pozri: komparatívna výhoda >>

*****

Absolute Advantage: lower production input costs (raw materials, labour, and capital) for any item of production of economic subject as compared to other producers of the same product. Adam Smith (1723 – 1790) has introduced the absolute advantage principle into economic theory. See Comparative Advantage.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>