Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Acquis communautaire [fr.] – Právo Európskeho spoločenstva

Acquis communautaire [fr.]: právo Európskeho spoločenstva a spôsob jeho aplikácie. Zahŕňa právo spoločenstva, t.j. zakladateľskú zmluvu spoločenstva, a sekundárnu legislatívu (právne akty inštitúcií spoločenstva: nariadenia, smernice a rôzne rozhodnutia), ako aj pravidlá, rezolúcie, stanoviská, názory, právnu prax, všeobecné právne princípy, spôsoby prijímania právnych aktov spoločenstva, úplnosť cieľov a praxe bez ohľadu na to, či boli ukotvené v právnych predpisoch alebo nie. Zvyčajne sa pojem acquis communautaire z francúzštiny neprekladá. Kvôli skráteniu sa môže používať samotný pojem acquis.

*****

Acquis Communautaire [Fr.]: a law of the European Community and the practice of its application. It includes Community law, i.e., treaty on establishing the Community, and secondary legislation (legal acts of Community institutions: regulations, directives and various decisions) as well as rules, resolutions, positions, opinions, judicial practice, general legal principles, ways of developing Community law, the totality of objectives and practices irrespective of whether they are laid down in written legal acts or not. Usually, the French term is not translated into other languages. For the sake of brevity, the term acquis alone can be used.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>