Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ad valorem (lat.)

Ad valorem (lat.): „podľa hodnoty, podľa ceny“. Výpočet a vyjadrenie určitého množstva (daní, zliav) v pomere k cene komodity alebo služby. Najčastejšie je využívaný v prípade daní, ktoré by mohli byť stanovované ad valorem, t. j. ako pomer k cene alebo ako absolútna suma (euro na jednotku množstva).

Pozri: špecifické dane >>

*****

Ad Valorem [Lat.]: “by value, by price.” The calculation and expression of certain amounts (taxes, discounts) as a proportion of the price of a commodity or service. It is mostly used with reference to taxes which could be set ad valorem, i.e., as a proportion of the price, or as an absolute amount (euro per unit of amount). See Specific Taxes.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>