Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Africká únia | African Union – AU (angl.)

Africká únia – AU (African Union): najvýznamnejšia africká organizácia snažiaca sa o podporu zvýšenej sociálnej a ekonomickej integrácie kontinentu. Cieľom integrácie by mala byť väčšia solidarita medzi ľuďmi i národmi. Zameriava sa na presadzovanie mieru, stability a bezpečnosti v celej Afrike a spoluprácu medzi vládami a všetkými úrovňami občianskej spoločnosti.

Jej prvoradými cieľmi sú ľudské práva, demokracia a trvalo udržateľný rozvoj. V budúcnosti sa uvažuje o vytvorení spoločnej meny a spoločného trhu (podľa príkladu Európskej únie), ako aj o spoločnej integrovanej armáde a formálnych štátnych inštitúciách.

Africká únia bola založená v roku 2002. Jej predchodcami boli: Organizácia africkej jednoty a Africké hospodárske spoločenstvo. Ústredie má v hlavnom meste Etiópie, v Addis Abebe. Členmi AÚ je 53 afrických štátov (všetky okrem Maroka). Valné zhromaždenie pozostáva zo zástupcov štátov všetkých krajín. Vedie ju Komisia pozostávajúca zo sekretariátu a výkonného orgánu.

Obhajcovia Africkej únie vyzdvihujú harmonizáciu politík jednotlivých štátov a presadzovanie cieľov, ktoré sa zdajú byť spoločné všetkým Afričanom, pred suverenitou a sebaurčením. Nanešťastie na mnohých činnostiach AÚ sa negatívne odráža všeobecne rozšírená korupcia.

*****

African Union: Africa’s principal organization to promote accelerated socio-economic integration of the continent, which is expected to lead to greater solidarity among people and nations. It focuses on promoting peace, stability, and security throughout Africa, as well as partnerships between governments and all levels of civil society. Human rights, democracy, and sustainable development are overarching goals of the AU. Eventual plans are for a common currency and market, much like the E.U., as well as a single integrated defence force and formal state institutions. The African Union was founded in 2002 from its predecessors: the Organization of African Unity and the African Economic Community. Its headquarters are located in Addis Ababa, Ethiopia. There are 53 member states from the continent—every nation except Morocco. Its general assembly is comprised of heads of state from each member state, and is led by a Commission of the secretariat and executive body. Harmonization of policies and the pursuit of goals seen as being common to all African people are valued by advocates of the African Union above national sovereignty and self-determination. Unfortunately many of the activities of the AU have suffered because of widespread corruption.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>