Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Agregácia – Aggregation (angl.)

Agregácia (Aggregation): kombinácia, zovšeobecňovanie alebo zväčšovanie ekonomických údajov.

V ekonómii sa používa na určenie a porovnávanie hlavných trendov rozvoja hospodárstva. Ak sa však neberú do úvahy jej obmedzenia, môže agregácia prispieť k nesprávnym záverom. Hlavným obmedzením je fakt, že ide o odvodenú hodnotu, ktorá neberie na vedomie individuálne rozdiely, na ktorých sú postavené konkrétne podnikateľské rozhodnutia.

Medzi najpoužívanejšie agregované ukazovatele patrí agregátny dopyt, agregátna ponuka a inflácia.

Pozri: agregátny dopyt, agregátna ponuka >>

*****

Aggregation: combination, generalization, or enlargement of economic data. In economics, aggregation is used to define and compare general trends in economic development. Aggregation may cause problems if used without taking into account its limitations. The major limitation of each aggregated indicator is that it is a derivative value that ignores all individual differences on which particular business decisions are based. The indicators of aggregated demand, aggregated supply and inflation are frequently used in economics. See Aggregate Demand, Aggregate Supply.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>