Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Akcia – Share (angl.)

Akcia (Share): vlastnícky cenný papier vydávaný osobe (akcionárovi) spoločnosťou, ktorý potvrdzuje, že akcionár sa stáva vlastníkom časti kapitálu spoločnosti. Potvrdzuje jeho právo podieľať sa na jej riadení, právo získať časť jej zisku vo forme dividendy a zaisťuje jeho právo na časť likvidačného zostatku. Akcie môžu byť registrované (zaknihované) na (konkrétne) meno, alebo na doručiteľa (zabezpečujúce právo pre súčasného vlastníka), kmeňové alebo primárne (potvrdzujúce nárok na pevnú časť dividend), vydané vo fyzickej forme alebo ako zaknihované.

Pozri: depozitár >>

*****

Share: a security of ownership issued to a person (the shareholder) by a company entitling the shareholder to a proportion of the capital of the company and confirming his right to participate in its management, to receive a proportion of its profits as dividend, and ensuring his entitlement to a part of the company if it goes into liquidation. Shares may be registered shares (granting the rights to the indicated person) or bearer shares (granting the rights to the holder of the share), ordinary or preference shares (entitling the holder to a fixed rate of dividend), shares issued in physical form or as book-entry securities. Shares are represented as stock certificates. See Depository.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>