Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Akreditív – Letter of credit (fr.)

Akreditív (Letter of credit): forma záruky používaná v medzinárodných úhradách, kde banka kupujúceho garantuje (dokumentom) predajcovi, že kupujúci zaplatí za dodaný tovar načas. Banka zvyčajne požaduje od kupujúceho aby zložil na účet určitú sumu, nevyhnutnú na úhradu.

Akreditívy sú používané, ak sa obe strany vzájomne nepoznajú alebo pochybujú o solventnosti. Na požiadavku kupca tovaru alebo služby banka vydá dokument, podľa ktorého sa zaviaže zaplatiť za dodaný tovar, ukončené práce alebo potvrdené služby predávajúcemu (príjemcovi akreditívu) po predložení dokumentov pripravených podľa podmienok bankového akreditívu banke.

Akreditívy môžu byť importné a exportné, odvolateľné a neodvolateľné. Odvolateľný akreditív môže byť menený alebo zrušený vydávajúcou bankou bez upozornenia príjemcu akreditívu. Neodovolateľný akreditív nesmie byť menený alebo zrušený bez súhlasu vydávajúcej banky, autorizovanej banky (ak je prístupná) a príjemcu. Akreditív môže byť inak nazývaný aj dokumentárny akretidív.

*****

Letter of credit: a form of guarantee used in international settlements where the buyer’s bank guarantees (by a document) to the seller that the buyer will pay for the shipped goods in time. The bank usually requires the buyer to hold a certain amount in the account necessary for settlement. Letters of credit are used when parties do not know each other or doubt the solvency of the client. At the request of a buyer of goods or services (applicant) the bank issues a document whereby it undertakes to pay for the shipped goods, completed works or granted services to the seller (beneficiary of the letter of credit) when the latter presents the documents prescribed in the terms and conditions of the letter of credit to the bank. Letters of credit may be import and export, revocable and irrevocable letters of credit. A revocable letter of credit may be amended or cancelled by the issuing bank without prior notice to the beneficiary. An irrevocable letter of credit may not be amended or cancelled without the agreement of the issuing bank, authorising bank (if available) and the beneficiary. A letter of credit is otherwise called a documentary letter of credit.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>