Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Akruálne účtovníctvo – Accruals Accounting (angl.)

Akruálne účtovníctvo, účtovníctvo s časovým rozlíšením (Accruals Accounting): účtovná metóda zaznamenávania príjmov a výdavkov v čase nastatia,  nie v čase peňažnej úhrady.

*****

Accruals Accounting: an accounting method that records income and expenses when they occur, not when the money is actually exchanged.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>