Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Akruálny princíp – Accruals Principle (angl.)

Akruálny princíp, princíp časového rozlíšenia (Accruals Principle, Accruals Basis): princíp využívaný vo finančnom účtovníctve, ktorý spočíva v zaznamenávaní príjmov v čase, keď boli získané a výdavkov v období, v ktorom nastali, bez ohľadu na prijaté alebo vyplatené peňažné prostriedky.

Pozri: hotovostný princíp >>

*****

Accruals Principle, Accruals Basis: a principle of income and expenditure accounting used in financial accounting according to which income is recognised when it is earned and costs are recognised when they are incurred irrespective of when the money was received or spent. See Cash Principle.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>