Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Aktíva – Assets (angl.)

Aktíva (Assets):

(1) ekonomický statok; bohatstvo vlastnené osobou (právnickou či fyzickou). Aktívum môže byť hmotné (budovy), nehmotné (goodwill), finančné (cenné papiere, vklady), dlhodobé (stroje) alebo krátkodobé (kancelárske potreby);

(2) časť súvahy spoločnosti zaznamenávajúca všetky ohodnotiteľné veci držané spoločnosťou (ľavá strana súvahy).

*****

Assets: (1) economic good; wealth owned by a person (natural or legal entity). An asset can be tangible (buildings), intangible (goodwill), financial (securities and deposits), long-term (machinery) and short-term (stationery); (2) the part of the company balance sheet recording all valuables held by the company (the left side of the balance sheet).

Späť na stránku ekonomických pojmov >>