Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Aktuár – Actuary (angl.)

Aktuár (Actuary): špecialista na oceňovanie dopadov náhodných udalostí.

Aktuár musí rozumieť náhodnej povahe poistenia (pravdepodobností nastatia) a iným finančným službám, trhovému riziku aktív a spôsobu využitia štatistických modelov. V súvislosti s poistením sa tieto znalosti využívajú napríklad pri výpočte poistného, oceňovaní technických rezerv a určení ekonomického kapitálu.

*****

Actuary: a professional trained in evaluating the financial implications of contingency events. Actuaries require an understanding of the stochastic (probability of occurrences) nature of insurance and other financial services, the risks inherent in assets and the use of statistical models. In the context of insurance, these skills are, for example, often used in establishing premiums, technical provisions, and capital levels.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>