Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Aktuárske výpočty – Actuary calculation (angl.)

Aktuárske výpočty (Actuary calculation): aplikácia štatistických modelov na odhad pravdepodobnosti nastatia konkrétnych udalostí a/alebo odhadu budúcich poistných plnení.

*****

Actuary calculation: an application of statistical models to forecast the probability of particular events and/or to assess future insurance payments.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>