Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Amortizácia – Amortization (angl.)

Amortizácia (Amortisation):

(1) v ekonómii postupný prenos nákladov fixných aktív do nákladov produkcie. V tomto význame sa tiež používa pojem „odpisy“.

(2) vo finančnom účtovníctve je amortizácia časťou nákladov vypočítaná podielom nákladov znížených o výdavky na zachovanie a zmenu aktív a očakávanej životnosti aktíva. V daňovom účtovníctve môže byť amortizácia rýchlejšia pri použití vyššej sadzby odpisov. Účelom zrýchleného odpisovania je zníženie čistých príjmov (zisku) a dane z príjmov, tým zvýšenie schopnosti podniku rýchlejšie obnovovať svoj investičný majetok.

*****

Amortization: (1) in economics, it is a gradual transfer of the cost of fixed assets to the costs of production. The term “depreciation” is also used in this meaning. (2) in financial accounting, amortization is the part of expense calculated by dividing the cost of the asset, less any salvage value, by the expected useful life of the asset. In tax accounting, amortisation may be faster when a higher depreciation rate is applied with the purpose of reducing the net income to cut down on income taxes, and thereby increases the company’s abilities to renew its fixed assets sooner.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>