Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Amsterdamská zmluva – Treaty of Amsterdam (fr. – no.)

Amsterdamská zmluva (Treaty of Amsterdam): dohoda o novelizácii Dohody o Európskej únii zakladajúcej Európske spoločenstvá a iné príbuzné zákony. Bola podpísaná v Amsterdame 2. októbra 1997 a nadobudla platnosť od 1. mája 1999.

*****

Treaty of Amsterdam: agreement on amending the Treaty of European Union establishing the European Communities and other related acts. It was signed in Amsterdam on 2 October 1997 and entered into effect on 1 May 1999.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>