Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

APEC, Ázijsko – tichomorské ekonomické spoločenstvo | Asia – Pacific Economic Cooperation (angl.)

APEC, Ázijsko – tichomorské ekonomické spoločenstvo (Asia – Pacific Economic Cooperation).

APEC je spoločenstvo, ktorého členské štáty sa snažia o voľný obchod, investície a ekonomické reformy. Výnimočné je v tom, že je to spolupracujúce, mnohostranné fórum zamerané na znižovanie obchodných bariér a rast investícií bez vstupovania do právne záväzných dohôd.

Členské krajiny prijímajú samostatné i spoločné opatrenia na rast otvorenosti trhu a povzbudenie ekonomického rastu. I napriek ázijskej finančnej kríze v roku 1997, sa členské krajiny APECu, vďaka postupnému znižovaniu ciel a ostatných obchodných bariér, stali efektívnejšími a udržujú si vysoký ekonomický rast.

Stredobodom záujmu APECu je liberalizácia obchodu a investovania, uľahčovanie podnikania a ekonomická a technologická spolupráca.

APEC vznikol roku 1989 a jeho sekretariát sídli v Singapure. Má 21 členských krajín, pričom každá prispieva rôznou sumou na projekty a činnosť sekretariátu. Projekty zvyčajne zasahujú viaceré členské ekonomiky, zvyšujú ekonomickú efektívnosť a kapacitu a povzbudzujú účasť súkromného sektora.

*****

APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation. APEC member states are committed to open trade, investment, and economic reform. It is unique in that it is a cooperative, multilateral forum committed to reducing trade barriers and increasing investment without its members entering into legally binding agreements. Member economies take individual and collective actions to open markets and encourage economic growth. By progressively reducing tariffs and other barriers to trade, APEC member economies have become more efficient and have maintained consistently high economic growth, even despite the Asian Financial Crisis of 1997. APEC’s efforts center on trade and investment liberalization, business facilitation, and economic and technical cooperation. APEC was founded in 1989, and its Secretariat is located in Singapore. It is composed of 21 member economies, each of whom contributes varying amounts to fund projects and the Secretariat. Projects generally affect the interests of several member economies, increase economic efficiency, build capacity, and encourage the participation of the private sector.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>