Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Apodiktický – Apodictic (gr.)

Apodiktický (Apodictic): nevyhnutne pravdivý. Apodiktický výrok sa v ekonomickej teórii používa pri analýze rôznych logických schém, ktorých závery nevyhnutne vyplývajú z predpokladov, t.j. sú apodiktické.

*****

Apodictic: necessarily true; apodictic statements are used in economic theory when analysing various logical constructions whose conclusions necessarily follow from the assumptions, i.e., they are apodictic.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>