Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Apriorizmus – Apriorism (angl.)

Apriorizmus (Apriorism): metóda analýzy spoločenských a ekonomických javov, ktorá považuje za platné, keď niektoré vedomosti existujú bez ohľadu na skúsenosť a keď takéto vedomosti logicky predchádzajú skúsenosti.

Je to jedna z metód praxeológie a ekonómie. V ekonomickej teórii sú javy skúmané bez ohľadu, či už nastali, existujú alebo nastanú, t. j. a priori.

V tomto kontexte sa ekonómia vymedzuje bližšie logike, teórii matematiky a postulátom Euklidovskej geometrie než k histórii, ktorá sa zaoberá konkrétnymi udalosťami, či ku geografii.

*****

Apriorism: a method of analyzing social and economic phenomena, which holds that certain knowledge exists regardless of experience, and that such knowledge is logically prior to experience. Apriorism is one of the methods in praxeology and economics. In economic theory, phenomena are analyzed regardless of whether they ever occurred, are occurring, or will occur in reality, i.e., a priori. In this respect economics is closer to logic, theory of mathematics and postulates of Euclidian geometry rather than history, which deals with particular events, or geography.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>