Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Arbitráž – Arbitrage (fr.)

Arbitráž (Arbitrage): zisk dosiahnutý pri kúpe aktíva na jednom trhu pri nižšej cene a jeho predaji na inom trhu za vyššiu cenu.

Pozri: špekulácia >>

*****

Arbitrage: the profits earned when an item is purchased in one market for a lower price, and is sold in another market at a higher price. See Speculation.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>