Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Atomizmus – Atomism (gr.)

Atomizmus (Atomism): predstava, že spoločnosť alebo komunity neexistujú a ľudstvo pozostáva z oddelených jednotlivcov.

Tvrdí, že konanie človeka je dôležitejšie ako veľké spoločenské inštitúcie, individuálne rozhodovanie má prednosť pred akoukoľvek predstavou spoločenského konania.

*****

Atomism: a belief that society or communities do not exist, and that humanity consists of separate unrelated individuals. It suggests that the actions of individuals are more important than the larger social institutions, and individual decisionmaking has primacy to any notion of societal decision-making.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>