Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

ADB, Ázijská rozvojová banka – Asian Development Bank (angl.)

ADB, Ázijská rozvojová banka(Asian Development Bank): medzinárodná mnohostranná finančná inštitúcia, ktorá je vlastnená 64 členskými štátmi: 46-timi z daného regónu a 18-timi z ostaných častí sveta.

Cieľom ADB je zlepšovať majetkové pomery ľudí v ázijsko-pacifickej oblasti, znižovaním chudoby a zlepšovaním kvality života. ADB poskytuje pôžičky a investuje kapitál v členských rozvojových krajinách, poskytuje technickú pomoc a expertízy, podporuje a uľahčuje investície, pomáha pri koordinovaní rozvojových politík a plánov v členských štátoch. Projekty zdôrazňujú jednu alebo viac nasledovných priorít: ekonomický rast, ľudský rozvoj, rodové otázky, dobré riadenie spoločnosti, ochrana životného prostredia, rozvoj súkromného sektora a regionálna spolupráca.

ADB bola založená v roku 1965 a jej ústredie je v Manille na Filipínach. Má tiež ďalších 26 pobočiek po celom svete. Členské krajiny sú akcionármi spolu s USA a Japonskom ako rovnoprávnymi najväčšími akcionármi. Každý členský štát menuje reprezentanta do Rady guvernérov, ktorá sa schádza raz ročne. Rada guvernérov volí 12-člennú Radu riaditeľov. Každodenná činnosť je riadená Výkonnou radou.

*****

ADB: Asian Development Bank. The Asian Development Bank is a multilateral development financial institution. It is owned by 64 member states: 46 from the region and 18 from the rest of the world. ADB’s goal is to improve the welfare of people in the Asia-Pacific region, by reducing poverty and bettering quality of life. ADB extends loans and equity investment to developing member countries, provides technical assistance and expertise, promotes and facilitates investment, and assists in coordinating development policies and plans in its member states. Projects emphasize one or more of the following priorities: economic growth, human development, gender issues, good governance, environmental protection, private sector development, and regional cooperation. The ADB was founded in 1965, and its headquarters are located in Manila, the Philippines. It also has 26 additional offices around the globe. Member states are shareholders, with the United States and Japan as coequally the largest shareholders. Each member state sends one representative to the Board of Governors, which convenes once per year. The Board of Governors elects a 12-member Board of Directors. Day-to-day business is conducted by the Executive Board.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>