Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Banková záruka – Bank Guarantee (fr.)

Banková záruka (Bank Guarantee): záväzok, prevzatý bankou, ktorý ju zaväzuje vyplatiť príjemcu záruky v prípade, keď jej klient nie je schopný splniť svoje povinnosti voči tomuto príjemcovi.

Niekedy sa vydávajú na zabezpečenie vykonania dohody, zálohy alebo na úverové prefinancovanie.

*****

Bank Guarantee: a commitment undertaken by a bank to pay the beneficiary of a guarantee in the case that the bank’s client is unable to meet his or her obligations to the beneficiary. These are sometimes issued to ensure execution of an agreement, advance payment, or a credit repayment.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>