Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Bankovka – Bank Note (lat.)

Bankovka (Bank Note): papier vydávaný bankou, nahradzujúci peniaze.

V začiatkoch slobodného bankovníctva boli vydávané súkromnými bankami. Predstavovali dlhové cenné papiere, zaznamenávajúce povinnosť banky vymeniť bankovku za zlato alebo striebro na požiadanie.

Funkcia vydávania bankoviek je dnes vykonávaná rôznymi národnými centrálnymi bankami. Od zániku zlatého štandardu v roku 1971 nie sú bankovky vymeniteľné za drahé kovy.

Pozri: Fiat peniaze, peňažné substitúty, fiduciárne prostriedky >>

*****

Bank Note: a paper note issued by a bank as a substitute for money. In the early years of free banking, bank notes were issued by private banks. These notes represented debt securities, listing the bank’s obligation to exchange the note for gold or silver when claimed. The function of issuing bank notes is now typically performed by the various national central banks. Since the demise of the gold standard in 1971, bank notes are no longer exchangeable for precious metals. See Fiat Money, Money Substitutes, Fiduciary Media.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>