Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Behaviorizmus, Behaviorálna ekonómia | Behaviourism – Behavioural Economics (angl.)

Behaviorizmus, behaviorálna ekonómia (Behaviourism, Behavioural Economics): ekonomická teória, pokúšajúca sa vysvetliť ľudské rozhodnutia na základe psychologických motívov.

Predstavitelia behaviorizmu tvrdia, že ľudia sa nevyhnutne nerozhodujú z materiálnych alebo racionálnych pohnútok, ale často jednoducho nasledujú tradície, alebo sa snažia vyhnúť riziku.

Zástancovia prospektuálnej teórie, ktorá sa priraďuje k behaviorálnej teórii, považujú ľudské správanie vo väčšine prípadov za určené skôr snahou predísť stratám ako túžbou dosiahnuť zisk.

*****

Behaviourism / Behavioural Economics: an economic theory which attempts to explain human decisions on the basis of psychological motives. Representatives of behaviourism argue that a person does not necessarily make decisions guided by material or rational motives, but often simply follows certain traditions or tries to avoid risk. Proponents of the “prospect theory,” which is attributed to Behavioural Economics, hold that human behaviour in most cases is determined by the desire to avoid losses, rather than the desire to receive income.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>