Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Boom – Boom (angl.)

Boom (Boom): obdobie rastu HDP a nízkej nezamestnanosti.

Boom môže byť časťou hospodárskeho cyklu a zvyčajne končí recesiou, keďže ekonomický rast počas cyklu je často spôsobený skôr úverovou emisiou centrálnej banky ako prirodzeným vývojom trhu.

Pozri: hospodársky cyklus >>

*****

Boom: a period of rising GDP and low unemployment. A boom may be part of the business cycle and usually ends in recession as economic growth during the business cycle is frequently caused by credit issues performed by the central bank rather than by the natural development of the market. See Business Cycle.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>