Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Čiarový kód – Bar Code (fr.)

Čiarový kód (Bar Code): identifikačné číslo na položke zahŕňajúce informácie o produkte v následnosti rovnobežných čiar.

Kód môže byť čítaný špeciálnym optickým zariadením a prevedený do počítačového systému na účely inventarizácie.

*****

Bar Code: the identification number on an item listing information about the product by a sequence of parallel bars. The bar code may be read with a special optical scanning device and fed into a computer system for inventory tracking purposes.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>