Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Čistá mzda – Take home pay (angl. – fr.)

Čistá mzda (Take home pay): mzda zostávajúca po odpočítaní a splatení daní, zvyčajne dane z príjmu a štátnych príspevkov na sociálne poistenie.

*****

Take home pay: wage after the deduction and payment of taxes, usually personal income tax and state social security tax contributions.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>