Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Daň z darovania – Gift Tax (no. – fr.)

Daň z darovania (Gift Tax): daň z majetku uvaľovaná na prevod cenností (napríklad hotovosti, nehnuteľností, keď ich hodnota prevyšuje sumu uznateľnú na oslobodenie od dane), ktorý je uskutočňovaný prostredníctvom darovacej zmluvy.

*****

Gift tax: property tax levied on the transfer of valuables (cash, real estate, etc., when their value exceeds a certain tax-exempt amount) by way of a gift agreement.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>