Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Daňová konkurencia – Tax Competition (lat.)

Daňová konkurencia (Tax Competition): jav nastávajúci v prípade neochoty politikov zvyšovať dane, lebo jeden či oba výrobné faktory – kapitál a práca – sú schopné migrovať do oblastí s nižšími daňami. Tento proces je podobný konkurencii medzi, povedzme, benzínovými stanicami. Majitelia čerpacích staníc by podľa všetkého chceli účtovať vyššie ceny a strácať menej času a energie zásobovaním spotrebiteľov, ale ich správanie je vynútené, pretože spotrebitelia majú možnosť vybrať si, kde kúpia benzín. Vďaka globalizácii je daňová konkurencia čoraz významnejšia. Množstvo krajín znížilo daň z príjmu fyzických osôb ako odpoveď na Thatcherovej a Reaganove zníženie daní a globálnej znižovanie daňových sadzieb zo zisku spoločností, čo môže byť čiastočne prisúdené dramatickému zníženiu daní v Írsku. Iným dobrým príkladom je revolúcia rovnej dane vo východnej Európe. Krajiny ako Estónsko, Rusko, Slovensko a Rumunsko si vzájomne konkurujú, aby mali čo najatraktívnejší daňový systém zavedením systému rovnej dane.

*****

Tax Competition: when politicians are reluctant to raise taxes because either one or both of the factors of production – capital and labor – has the ability to migrate to a lower-tax jurisdiction. This process is similar to the competition among, say, gas stations. Gas station owners presumably would like to charge higher prices and spend less time and energy catering to customers, but their behavior is constrained because customers have the ability to choose where to buy gas. Because of globalization, tax competition has become increasingly important. Many nations lowered personal income tax rates in response to the Thatcher and Reagan tax cuts, for instance, and the global shift to lower corporate tax rates can be at least partially attributed to Ireland’s dramatic tax cut. Another good example is the flat tax revolution in Eastern Europe. Nations such as Estonia, Russia, Slovakia, and Romania are competing to have the most attractive tax regime by adopting flat tax systems.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>