Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Daňové výnimky – Tax Exemptions (lat. – fr.)

Daňové výnimky (Tax Exemptions): príjem odpočítaný z celkového príjmu pri výpočte daňového základu a teda nepodliehajúci zdaneniu.

*****

Tax Exemptions: income deducted from the total income when calculating the tax base and therefore not subject to taxation.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>