Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Dlhopis – Bond (angl.)

Dlhopis (Bond): cenný papier potvrdzujúci právo jeho držiteľa na vyplatenie nominálnej hodnoty kúpeného dlhopisu, získavanie ročného úroku alebo iného ekvivalentu od emitenta dlhopisu v súlade so zaužívanými podmienkami alebo inými vlastníckymi právami.

Môže byť s fixným alebo pohyblivým úrokom.

Jeho hlavnými prvkami sú nominálna hodnota, cena spätnej kúpy (alebo spôsobu jej určenia, ak sa líši od nominálnej hodnoty), splatnosť, kupónová sadzba a platobné podmienky.

Dlhopisy možno rozdeliť nasledovne: podľa emitenta na štátne dlhopisy s vládnou zárukou (podobne aj komunálne dlhopisy s municipálnou zárukou), súkromné podnikové dlhopisy (ktoré predstavujú obligácie zabezpečené aktívami spoločnosti, prevodom práv na nehnuteľný majetok, príjmom z rôznych programov a projektov) a súkromné podnikové dlhopisy bez špeciálnej záruky (podnikové dlžobné úpisy).

Dlhopisy môžu, ale nemusia, mať stanovený dátum splatnosti.

*****

Bond: a security confirming the right of the holder to be repaid the nominal value of the purchase bond, receive annual interest or another equivalent from the issuer of the bond in accordance with the established terms, or other property rights. It is a security with fixed or variable interest. The main parameters of a bond are the nominal value, repurchase price (or a rule for setting it, if different from the nominal value), maturity, coupon rate and dividend payment terms. Bonds are classified into the following types: by issuer these are Government bonds secured with the government guarantee (and, correspondingly, municipal bonds with a municipal guarantee); private corporate bonds represent obligations secured with a mortgage of company assets, transfer of rights to real estate, income from various programmes and projects; and private corporation bonds without special security (corporate debentures). Bonds may have a set date of maturity or not.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>