Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Finančná inštitúcia – Financial Institution (fr.)

Finančná inštitúcia (Financial Institution): obchodná spoločnosť alebo dcérska spoločnosť zahraničnej spoločnosti zapojená do obchodu s poskytovaním finančných služieb, do určitej miery v súlade s miestnou legislatívou.

Pozri: finančné služby >>

*****

Financial Institution: a company or subsidiary of a foreign company engaged in the business of providing financial services in a manner in accordance with local legislation. See Financial Services.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>