Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Finančné služby – Financial Services (fr.)

Finančné služby (Financial Services): služby spojené s finančnými nástrojmi. Za finančné služby sa vo všeobecnosti považujú: prijatie vkladov a iných splatných finančných prostriedkov; požičiavanie; finančný lízing; prevod peňazí; vydávanie platobných kariet a iných platobných prostriedkov; obstarávanie finančných odškodnení a finančných záruk; vedenie transakcií na vlastnom účte alebo na účte klienta pomocou nástrojov peňažného trhu; výmena devíz, finančné forwardy a futurity, nástroje výmenného kurzu a úrokových sadzieb, verejný obrat cenných papierov a drahých kovov; investičné služby; finančné sprostredkovanie; manažment hotovosti; poskytovanie informácií, úverové poradenstvo a splácanie; prenájom trezorových boxov; výmena peňazí; clearingové služby medzi úverovými inštitúciami; výber a správa hotovosti, poradenstvo firmám o kapitálovej štruktúre, produkčných stratégiách a súvisiacich problémoch; poradenstvo a služby týkajúce sa reštrukturalizácie a akvizície spoločností; poskytovanie služieb týkajúcich sa vydávania cenných papierov; vydávanie a riadenie elektronických peňazí. Zoznam finančných služieb môže byť rozšírený alebo obmedzený legislatívou.

*****

Financial Services: Supplying services associated with financial instruments. The following financial services are generally recognised: acceptance of deposits and other repayable funds; lending; financial leasing; money transfer; issue of payment cards and other payment instruments; provision of financial indemnities and financial guarantees; conducting transactions on own account or the account of the customer in money market instruments; foreign exchange, financial forwards and futures, exchange rate instruments and interest rate instruments, public turnover of securities, precious metals; investment services; financial intermediation; cash management; provision of information and consulting on credit and repayment; rent of safe deposit boxes; currency exchange; clearing services between credit institutions; cash collection and administration; consulting companies on capital structure, production strategies and related issues, consultations and services in relation to restructuring and acquisition of companies; provision of services related to the issue of securities; issue and management of electronic money. The list of financial services can be extended or reduced by legislation.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>