Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Fond peňažných trhov – Money Market Fund (fr.)

Fond peňažných trhov (Money Market Fund): fond alebo investičná spoločnosť, ktorá vo veľkej miere investuje do nástrojov peňažného trhu s nízkym výnosom a nízkym rizikom, ako sú vládne cenné papiere, vkladové certifikáty alebo komerčné papiere, s cieľom zabezpečiť výnos svojim podielovým vlastníkom. Podielníci by si zvyčajne nemohli kúpiť tieto cenné papiere priamo, keďže sa predávajú vo veľkých množstvách a najmä inštitucionálnym investorom.

*****

Money Market Fund: a fund or investment company that invests (on a large scale) in low-yield and low-risk money market instruments, such as government securities, certificates of deposit and commercial notes; with the aim of earning income for the shareholders. Usually individual shareholders would not be able to purchase such securities directly, as they are sold in large amounts to institutional investors.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>