Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Giniho koeficient – Gini Coefficient (fr.)

Giniho koeficient (Gini Coefficient): štatistický ukazovateľ rozdelenia príjmov v populácii využívaný na charakterizovanie príjmových rozdielov. Hodnota Giniho koeficientu sa môže pohybovať od 0 (dokonalá rovnosť, keď by mali domácnosti v spoločnosti rovnaké príjmy) po 1 (dokonalá nerovnosť, keď by jedna domácnosť mala príjem totožný príjmu celej spoločnosti). Giniho koeficient predstavuje na Lorenzovej krivke pomer medzi oblasťou pod Lorenzovou krivkou a čiarou (úsečkou) zobrazujúcou 45°. Giniho koeficient môže byť využívaný aj na meranie trhovej koncentrácie.

Pozri: Lorenzova krivka >>

*****

Gini Coefficient: a statistical indicator of the distribution of income among the population used to characterise income differences. The value of the Gini coefficient may vary from 0 (perfect equality when all households receive the same income) to 1 (perfect inequality when one household earns the total income in a country). On the Lorenz curve the Gini coefficient represents the ratio between the area below the Lorenz curve and the area below the 45° line as a percentage. The Gini coefficient can also be used to measure market concentration. See Lorenz Curve.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>