Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Globalizácia – Globalization (angl.)

Globalizácia (Globalization): konvergencia a vzájomné prepájanie produkcie, obchodu a zamestnávania medzi ekonomickými subjektami rôznych krajín a odstraňovanie ekonomických bariér. Je to spontánny trhový proces, ktorý je oproti uzavretej ekonomike podnecovaný výhodami deľby práce.

*****

Globalization: the convergence and intertwining of production, trade, labour and other relations between economic subjects of various countries, and the removal of economic barriers. It is a spontaneous market process fuelled by the advantage of the division of labour compared to a closed economy.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>