Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Goodwill, Goodwill (angl.)

Goodwill (Goodwill): nehmotná hodnota firmy, ktorá môže prevyšovať čistú hodnotu jej akciového kapitálu. Investovaním do goodwilu spoločnosti má predajca v úmysle získať ekonomický prospech v budúcnosti. Goodwill je negatívny, keď cena, ktorú platí kupujúci, je nižšia než hodnota čistých aktív nadobudnutej spoločnosti.

*****

Goodwill: the intangible value of a firm that may exceed the net value of its stock. By investing in the goodwill of a company, the seller intends to get an economic benefit in the future. Goodwill is negative when the price paid by the buyer is lower than the value of the net assets of the acquired company.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>