Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Hospodársky cyklus – Business Cycle (angl.)

Hospodársky cyklus (Business Cycle): pravidelné výkyvy hospodárskej činnosti.

Pozostáva z recesie, depresie, oživenia a boomu.

Počas recesie sa dopyt a produkcia znižujú a nezamestnanosť rastie. Depresia je jej dovŕšenie. Konjunktúra nastáva, keď sa zvyšuje dopyt a nezamestnanosť klesá. Ak rast pokračuje a dopyt a zamestnanosť dosahujú vyššie hodnoty ako pred recesiou, považuje sa to za boom.

Neoklasická teória tvrdí, že hospodárske cykly vznikajú kvôli inováciám a technickým šokom. Keynesiánci predpokladajú, že cykly sú výsledkom zmien v spotrebiteľskej dôvere.

Ludwig von Mises v knihe Teória kapitálu a obežných prostriedkov (Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel) vysvetľuje, že cykly sú výsledkom úverovej expanzie centrálnej banky, ktorá zaplavuje trh novými peniazmi vo forme úveru. Zvýšený objem peňazí podnecuje banky poskytovať nekvalitné úvery, a keď sú tieto zamedzené, dochádza nevyhnutne k obdobiu recesie.

*****

Business Cycle: periodic fluctuations in economic activity, consisting of recessions, depressions, recoveries, and booms. During a recession, demand and production decrease and unemployment increases. A depression is merely an extended recession. Recovery occurs when demand picks up and unemployment decreases. When this period continues so that demand and unemployment match or exceed pre-recession levels, it is considered a boom. The Neoclassical Theory postulates that cycles are a result of innovations and technical shocks. Keynesians assume cycles are a result of changes in consumer confidence. Ludwig von Mises, in his book The Theory of Money and Credit, contended that cycles are a result of credit issued by central banks, which floods the market with new money in the form of credit. The increased credit spurs banks to make bad loans, and when credit is eventually restricted to rein in growth, a period of recession inevitably follows.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>