Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Hra s nulovým súčtom – Zero Sum Game (fr. – lat. – angl.)

Hra s nulovým súčtom (Zero Sum Game): akákoľvek situácia, kde všetky „výhry“ sú kompenzované rovnakým stratami ostatným stranám. Celková úroveň bohatstva ostáva rovnaká, menia sa iba držitelia.

*****

Zero Sum Game: any situation where all ‘wins‘ are offset by equivalent losses to other parties. The total level of wealth remains the same; it merely exchanges hands.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>