Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Hrubý domáci product, HDP – Gross Domestic Product (fr. – lat.)

Hrubý domáci product – HDP (Gross Domestic Product): finančné vyjadrenie hodnoty konečných tovarov a služieb, vyprodukovaných v krajine v určitom roku. HDP môže byť vypočítaný tromi metódami: dôchodkovou, výdavkovou a produkčnou.

Dôchodková metóda meria sumu všetkých odmien zamestnancov (najmä miezd), prevádzkový prebytok (zisky), zmiešané príjmy (renta, úroky) a fixná kapitálová spotreba (amortizácia).

Výdavková metóda vypočítava HDP sčítaním spotreby mimovládnych subjektov, vládnej spotreby, investícií do strojov/majetku/zariadení a vývozu mínus dovoz.

Produkčná metóda počíta HDP ako sumu všetkých pridaných hodnôt subjektov v rôznych odvetviach ekonomiky. HDP počítané v bežných cenách zodpovedá nominálnemu HDP. HDP prepočítavané v stálych cenách predstavuje reálny HDP.

HDP na obyvateľa sa počíta ako pomer HDP k celkovej populácii. V niektorých rozvojových ekonomikách je potrebné urobiť úpravy na zachytenie aktivít, ktoré sa týkajú „čierneho trhu“ alebo „šedej ekonomiky“.

*****

Gross Domestic Product (GDP): a financial expression of the value of final goods and services produced within a country’s borders in a year’s time. GDP may be calculated by any one of three methods: income, expenditure, and production approaches. The income method measures the sum of all employee compensation (mainly wages) gross operating surpluses (profits), mixed incomes (rents/interest), and fixed capital consumption (amortization). The expenditure method is calculated by adding spending of non-government subjects, government spending, investment in plant/property/equipment, and exports less imports. The production method is calculated by summing all value added in the different branches of the economy. GDP calculated at current prices is referred to as the nominal GDP. GDP calculated at historic prices is called real GDP. GDP per capita may be calculated by dividing GDP by the population. In some developing economies, adjustments may need to be made to capture economic activity that takes place on the black market or ‘shadow economy’.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>