Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Hrubý národný produkt, HNP – Gros National Product (fr. – lat.)

Hrubý národný produkt, HNP (Gros National Product): ďalšia metóda merania národného príjmu, ktorá zahŕňa hodnotu všetkých tovarov a služieb, vyprodukovaných rezidentmi (štátnymi príslušníkmi) v danom roku bez ohľadu na miesto ich pôsobenia. Od HDP sa nepatrne líši v tom, že zahŕňa aj „faktor čistých výnosov zo zahraničia“ (Yf).

Pozri: HDP >>

*****

Gross National Product (GNP): another method of measuring national income which includes the value of all goods and services produced by residents (nationals) of a country within a year. It differs slightly from GDP valuations in that it includes „net income factor from abroad “(Yf). See GDP.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>