Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Interval – Range (fr.)

Interval (Range): jedna z niekoľkých kalkulácií použitých na naznačenie zmeny v rámci súboru dát. Je vypočítaný ako rozdiel najväčšej a najmenšej hodnoty.

*****

Range: one of a number of calculations used to indicate variation within a dataset. It is computed by subtracting the smallest value from the greatest value.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>