Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Investície na zelenej lúke – Greenfield Investments (angl. – fr.)

Investície na zelenej lúke (Greenfield Investments): vytvorenie, postavenie a realizácia novej ekonomickej/obchodnej jednotky v oblasti, kde predtým nebola uskutočňovaná nijaká ekonomická aktivita a nebola tam rozvinutá infraštruktúra.

*****

Greenfield Investment: creation, construction and implementation of a new economic/commercial unit in a territory where no economic activity was previously conducted, and no infrastructure were developed.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>