Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Investičné riziko – Investment Risk (lat. – fr.)

Investičné riziko (Investment Risk): rôzne druhy rizika, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené so správou investičného portfólia poisťovateľa. Dotýkajú sa výkonu, zhodnotenia, likvidity a štruktúry investícií poistovateľa.

Tieto riziká môžu mať podstatný dopad na stranu aktív účtovnej súvahy, celkovú likviditu spoločnosti a potenciálne môžu viesť k nadmernému zadĺženiu alebo nesolventnosti spoločnosti. Investičné riziká zahŕňajú: trhové riziko, úverové riziko, riziko likvidity, operačné riziko.

*****

Investment Risk: the various kinds of risk which are directly or indirectly associated with the insurers’ investment management. They concern the performance, returns, liquidity, and structure of an insurer’s investments. Such risks can have a substantial impact on the asset side of the balance sheet and the company’s overall liquidity, and potentially can lead to the company being over indebted or insolvent. The investment risks include: market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>