Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

John Maynard Keynes (1883–1946)

John Maynard Keynes (1883–1946): anglický ekonóm, ktorý pôsobil na univerzite v Cambridge, autor makroekonomickej teórie, ktorého myšlienky formovali základ keynesiánskej ekonómie. Jeho hlavné dielo bolo Všeobecná teória zamestnanosti, úroku a peňazí (The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936).

V ňom sa zaoberal príčinami masovej nezamestnanosti a predstavil svoj návod na odstránenie nezamestnanosti a zvýšenie ekonomického blahobytu. Podľa Keynesa, vláda môže zvýšiť agregátny dopyt prostredníctvom intervenovania a spotreby, a týmto podporiť ekonomický rast, pretože znížený dopyt je príčinou ekonomickej stagnácie.

V polovici a na konci 20. storočia krajiny postavili svoje hospodárske politiky na Keynesovej teórii, využívajúc rozpočtovú spotrebu vládnych inštitúcií a aktívnu menovú politiku. Ku Keynesovým nasledovníkom a šíriteľom jeho ideí patrí Richard Hicks, Alvin Hansen a Paul Samuelson. Praktické použitie Keynesovej teórie a postupov, ktoré navrhoval, často nesplnilo žiadané a očakávané výsledky. Za určitých podmienok môže vládna intervencia na trhu krátkodobo podporiť ekonomický rast, ale trhové zásahy majú často dlhodobé negatívne následky ako inflácia, neefektívna distribúcia zdrojov a znížená motivácia trhových účastníkov venovať sa produktívnej práci, šetreniu a investovaniu.

*****

John Maynard Keynes (1883–1946): English economist who worked at Cambridge University, author of the macroeconomic theory, whose ideas form the basis of Keynesian economics. His major work was The General Theory of Employment, Interest and Money (1936). In it, he dealt with reasons for mass unemployment and provided recipes for abolishing unemployment and raising economic welfare. According to Keynes, the government can raise aggregate demand by intervening and spending and thus support economic growth, since depressed demand is a cause for economic decline. In the middle and at the end of the 20th century countries based their policies on Keynes’ theory using budget spending and conducting an active monetary policy. Among Keynes’ followers and developers of his ideas were Richard Hicks, Alvin Hansen and Paul Samuelson. The practical use of Keynes’ theory and the measures he proposed often did not achieve the desired and expected results. Under certain conditions, government intervention in the market may temporarily in short run support economic growth, but market interventions often have long-term negative consequences: such as inflation, inefficient distribution of resources, and disincentives for market participants to engage in productive work, saving, and investment.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>