Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Krátka pozícia – Short Position (angl. – fr.)

Krátka pozícia (Short Position): (1) forwardový kontrakt vypožičaný na predaj a nevrátený v daný deň; (2) celkový kapitál, ktorý osoba predala po tom, čo si ho vypožičala, ale zatiaľ nenakúpila späť za účelom jeho vrátenia v dohodnutom čase; (3) záväzky v cudzej mene prekračujúce určitou časťou aktíva denominované v tej istej mene, t.j. ak komerčná banka má dolárové vklady o x percent vyššie ako poskytnuté dolárové pôžičky alebo iné dolárové aktíva, hovorí sa, že si udržuje krátku dolárovú pozíciu.

Pozri: dlhá pozícia >>

*****

Short Position: (1) forward contracts borrowed for sale and not yet returned on a particular day; (2) total stock that a person has sold after borrowing them but has not yet purchased other stocks to repay the debt at the agreed time; (3) liabilities in foreign currency exceeding by a certain proportion the assets denominated in the same currency, e.g., it is said that a commercial bank has a short dollar position if dollar deposits in the bank are higher by a certain percentage x than the dollar loans granted by that bank or other dollar-denominated assets. See Long Position, Speculative Sale of Securities.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>