Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Liberalizmus – Liberalism (fr.)

Liberalizmus (Liberalism): politická a ekonomická teória, ktorá zastáva individuálnu slobodu myslenia, obmedzenie vplyvu štátu, vládu zákona, slobodné šírenie myšlienok, transparentnú vládu a slobodnú trhovú ekonomiku.

*****

Liberalism: a political and economic doctrine proposing freedom of thought for individuals, limitations on the power of government, the rule of law, the free exchange of ideas, transparent government, and a free market economy.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>