Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Licenčná kvóta – License Quota (fr. – lat.)

Licenčná kvóta (License Quota): kvóty na poľnohospodárske produkty importované do Európskej Únie, ktoré slúžia na obmedzenie importu. Tieto licencie znamenajú povolenie priniesť produkty do únie a akýkoľvek importér, pokúšajúci sa importovať bez licencie, bude odmietnutý na hraniciach. Kvóty sú spravované generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre poľnohospodárstvo.

*****

License Quota: a quota on agricultural goods imported to the European Union which serves to limit imports. These licenses represent permission to bring a commodity into the union, and any importer attempting to import without a license will be rejected at the border. The quotas are administered by the Directorate-General for Agriculture of the European Commission. See Quota.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>