Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Miera participácie pracovnej sily – Labour force participation rate (angl. – fr.)

Miera participácie pracovnej sily (Labour force participation rate): pomer medzi celkovou pracovnou silou a populáciou v práceschopnom veku (stanovenom vládou).

*****

Labour force participation rate: the ratio between the total labour force and the population of working age individuals (the latter being set by the government).

Späť na stránku ekonomických pojmov >>